Så langt er Køge Kyst

  • RE60DF~1
Efter de første fjorten år med Køge Kyst er store dele af byudviklingsområdet i dag en ramme om menneskers dagligliv, hvad enten man bor i de nye boliger eller går på indkøb, ser film eller spiser på café i Stationsområdet.

Byudviklingsprojektet Køge Kyst udvikles over en 20-25 år tidshorisont, hvor projektets udviklingsplan, som konkretiserer partnerskabets vision, udgør et styringsgrundlag for udviklingen.

Siden lanceringen i 2009 er Køge Kyst nået omtrent halvvejs i udviklingen:

Nyt handelskvarter

En stor del af Stationsområdet åbnede i 2017 med mange nye butikker langs den bugtede gågade Rådhusstræde, hvor der er også er kultur, caféer, restauranter og taghaver, hvoraf flere er offentlige. Her finder man også de to nye pladser – Kulturtorvet med biografen og Stationspladsen med den karakteristiske ”spanske trappe”.

Det nye shopping-område er anlagt i tæt sammenhæng med den historiske bymidte, og køgenserne har hurtigt taget det nye butiksområde til sig.

Mangfoldigt boligområde på Søndre Havn

På Søndre Havn er over halvdelen af byggefelterne solgt til investorer eller reserveret, og området er ved at udvikle sig til en sammenhængende bydel, hvor den arkitektoniske variation springer i øjnene, og hvor der også er tydelig variation i ejerformer og boligstørrelser.

De første elleve boligkarréer er indflyttet, og Køge Kyst har indgået købsaftaler med investorer om yderligere seks byggefelter.

Du kan også læse om alle boligerne her.

Samarbejde med investorer

Køge Kyst har hele vejen igennem haft fokus på at sikre bykvaliteten, også når det nye byggeri skal opføres af private investorer. Det sker bl.a. via projektets kvalitetsprogram og et tæt samarbejde med investorerne, hvis skitseprojekter skal godkendes af Køge Kysts bestyrelse.

I de senere år har Køge Kyst indgået tættere, partnerskabslignende samarbejder med investorer, som betyder, at det nye byggeri – og også dele af rummene mellem husene - udvikles ud fra gensidige ambitioner om høj bykvalitet.

Det sker ikke mindst med fokus på at tilstræbe bæredygtighed i både miljømæssig, social, sundhedsmæssig og økonomisk forstand, som udmøntes i beslutninger om at bygge til såkaldt DGNB-certificering.

Klimasikring

Også klimasikringen af den nye by er i fuld gang. En stor del af Engkanten, som er et kombineret højvandsdige og rekreativt byrum langs Søndre Havn, er anlagt. Køge Kysts anlæggelse af en stor, bred Søndre Strand og naturgenopretning af den unikke strandeng spiller også en vigtig rolle og indgår i sikring mod både havvandsstigninger, stormflod og skybrud.

Derudover består klimasikringen af en højderyg midt på Søndre Havn og et system af grønne bånd – almindinger – som leder regnvandet væk.

Nye forbindelser på tværs af jernbanen

Infrastrukturen og målet om at binde Køge by bedre sammen er også helt centralt i Køge Kyst, og to af tre planlagte forbindelser på tværs af jernbanen er nu anlagt. Vejtunnelen for biler og tung trafik åbnede i 2016 og er nu med til at gøre bymidten mere fredelig. I 2018 åbnede Stationsbroen, som både er en forbindelse for fodgænger og cyklister og et tyve meter bredt byrum midt i Køge.

Herefter udestår en ny bred underføring, som skal lede fodgængere og cyklister under jernbanen ved Teaterbygningen.

Collstropgrunden

Foruden færdiggørelsen af Stationsområdet og Søndre Havn udestår udviklingen af Collstropgrunden. Dette område skal udvikles til et nyt grønt byområde centralt i Køge med for eksempel butikker, caféer og liberale erhverv mv.

Stationsbroen, som åbnede i sommeren 2018, skal i fremtiden forbinde Stationsområdet med Collstropgrunden.

Kultur og byliv

I fagkredse er Køge Kyst ikke mindst blevet kendt for den massive satsning på at skabe liv i den nye by, længe før de første bygninger er opført - en satsning, som har åbnet byen og gjort, at man forbinder særligt Søndre Havn med kultur og aktiviteter, fra det folkelige til det finkulturelle.

Kultursatsningen tog for alvor fart i 2011 og er videreført lige siden. I dag har den nye bydelsforening for Søndre Havn overtaget opgaven med at arrangere kultur og byliv, og for arbejdet med at bruge de karakteristiske grønne almindinger som en kommende ramme for liv og aktivitet.

Byen vokser

Sidst men ikke mindst er Køge Kyst i dag et område, hvor der bor mennesker. I 2024 bor der ca. 1.350 mennesker i byudviklingsområdet, heraf ca. 1.200 på Søndre Havn.