Trafikændringer for biler, cykler og gående på Søndre Havn

  • Plan For Veje Og Stier På Soendre Havn Web Hvid Kant Copy
Køge Kyst er godt i gang med at færdiggøre vejene i den nye bydel på Søndre Havn og forbedre trafikafviklingen for områdets beboere og gæster. Fra 1. februar betyder det ændrede ruter for bilister, og samtidig åbner en helt ny dobbeltrettet sti for fodgængere og cyklister.
Opdatering pr. 28. januar 2021: I forbindelse med, at der i første omgang skal foretages arbejder med asfalt og vejbrønd i svinget på Carlsensvej ved Søndre Havnevej, vil trafikomlægningerne først kunne gennemføres i løbet af marts 2021.

Hent oversigtskortet som pdf-fil.

Mens flere og flere boligbyggerier skyder op på Søndre Havn, er Køge Kyst godt i gang med at få infrastrukturen på plads i den nye bydel. Arbejdet følger den overordnede trafikplan, der blev besluttet i 2011 som en del af Køge Kysts udviklingsplan, og her og nu skal en række ændringer fra 1. februar imødekomme behov for bedre trafikafvikling til og fra boliger, klubfaciliteter og arbejdsområder.

Først og fremmest får de mange nye beboere på Søndre Havn fra 1. februar en bedre og mere direkte adgangsvej til deres hjem. Her åbner Køge Kyst nemlig Søndre Molevej mod Strandpromenaden, og det betyder, at beboere og gæster til området fremover benytter en anden vej end den tunge byggepladstrafik til arbejdsområdet yderst på Søndre Havn.

Samtidig nedlægges det lille vejstykke langs sydsiden af Gule Hal. Det betyder, at bilister til de nye boligbyggerier Skibet, Blåklokken, Enggården og Engparken skal køre lidt mere mod syd ad Strandpromenaden for så at dreje til venstre ind på den nyåbnede del af Søndre Molevej.

Ensretning

For at få trafikken til at glide bedst muligt bliver der også fra 1. februar indført ensretning, så trafik til Den maritime Halvø og til arbejdsområdet yderst på Søndre Havn som hidtil skal benytte Strandkvanen i østlig retning – og når man omvendt kører fra området med Den maritime Halvø og ind mod byen, skal man dreje til højre ved Roklubben og herfra benytte en anden nyåbnet vejstrækning, nemlig Østre Havnevej, som bliver til Søndre Havnevej og munder ud i Carlsensvej.

Hermed fordeles områdets tunge trafik på to veje, i stedet for at arbejdskøretøjerne som nu kører frem og tilbage ad Strandkvanen. Derudover skal ensretningen forbedre trafikafviklingen på Carlsensvej i nordgående retning, hvor man ikke længere kan svinge til højre ad Søndre Havnevej, og dermed kan trafikken afvikles mere sikkert og effektivt, hvor Carlsensvej svinger til venstre i retning af Klapbroen.

Bilister, der skal fra p-pladsen ved Gule Hal og i retning af Klapbroen, må fremover dreje til højre ad Strandkvanen og straks efter til venstre ad Andelsvej for at komme til Søndre Havnevej, hvor man drejer til venstre og følger ensretningen.

Ny sti til fodgængere og cyklister

Samtidig med ændringerne for biltrafikken åbnes en helt ny dobbeltrettet gang- og cykelsti langs Strandkvanen. Det sker for at skærme cyklister og fodgængere fra den megen arbejdspladstrafik til området yderst på Søndre Havn, hvor der for tiden sker oprensning af jordforurening og senere skal bygges boliger.

Det betyder, at gående og cyklister ikke længere skal ind over arealet ved byrummene Tidsrummet og Opdagelsen til Søndre Havn men i stedet syd om toldbygningen og langs med Åhavnen. Det kan opleves som en omvej men er afstandsmæssigt omtrent det samme.

Trafikændringerne fremgår også af gule trafikskilte i området.