Den strategiske plan

Køge Kyst Udviklingsplan indeholder fem strategier for byudviklingen, som udfolder projektets visioner i konkrete projekter og aktiviteter, der alle knyttet op på tid og økonomi. Læs mere om de enkelte strategier herunder:


STRATEGI FOR BÆREDYGTIGHED

Strategien for bæredygtighed dækker miljø, energi, sociale og sundhedsmæssige forhold og økonomi.

Den fysiske plan er i sig selv et væsentligt bidrag til bæredygtigheden pga. bebyggelsestætheden, den stationsnære beliggenhed, grønne og blå elementer, bebyggelsens orientering i forhold til sol, vind mv. Derudover skal der udvikles nye miljø- og energiløsninger på "byniveau". Mange forskellige befolkningsgrupper skal kunne finde deres bolig i området, og friarealerne skal fremme mulighederne for social kontakt og sund livsstil.

STRATEGI FOR KULTUR OG BYLIV

Kulturen skal være drivkraft for byudviklingen, og strategien herfor er udviklingsorienteret, lærende og eksperimenterende.

Midlertidige aktiviteter skal sætte spor i den fremtidige by, en ny bredere strand skal blive en magnet for sommerlivet - og et nyt kulturhus i Stationsområdet vil tilføre liv til området hele året. Også de maritime klubber får nye muligheder. Strategien er sat i værk ved hjælp af strategien "Etape 0 - Livet før byen".

Udgangspunktet er Køges borgere, foreningslivet og de mere spontane organiseringer - samt den lange historie, der findes i området.

STRATEGI FOR ERHVERVSUDVIKLING

Strategien for erhvervsudvikling skal gøre det attraktivt for nye kontor- og servicevirksomheder at slå sig ned i Køge Kyst-området.

Køge Kyst vil særligt gå efter virksomheder inden for sundhed, transport, miljø, energi og kultur ved at etablere en moderne business park på Collstropgrunden og også gerne et hotel- og konferencecenter, som kan understøtte erhvervsudviklingen. Byggeriet, som skal rumme Stationsområdets nye detailhandelsliv, skal tilrettelægges, så det kan tiltrække større butiksenheder.

STRATEGI FOR DIALOG

Køge Kyst tror på, at den gode by kun kan udvikles i tæt samspil med nuværende og fremtidige brugere.

Dialogen med borgere og interessenter startede allerede i 2010 som en integreret del af konkurrencen, og der er skabt en stor viden og en positiv stemning i byen omkring projektet. Dette spor skal videreføres, når udviklingsplanen skal omsættes i mere detaljerede planer og projekter.
STRATEGI FOR TRAFIK OG PARKERING

Trafik- og parkeringsløsningerne for Køge Kyst vil få stor betydning for hele Køge og de er derfor et væsentligt element i forslaget til udviklingsplanen.

Udgangspunktet for trafik- og parkeringsløsningerne i udviklingsplanen for Køge Kyst er bæredygtig trafik, men også at biltrafikken skal have god tilgængelighed til alle byens funktioner. Fodgængere og cyklister får en ny bred underføring under jernbanen. Fodgængere får en ny gangbro over sporene i stedet for den nuværende tunnel, og en ny cykelrute vil forbinde bymidten med den nye strandø. For biler, busser og lastbiler bliver der en vejtunnel under jernbanen mod nord, og senere får personbiler også en adgangstunnel til Stationsområdets sydlige P-anlæg. Den nuværende jernbaneoverskæring lukkes, når de nye forbindelser er på plads.

Parkeringsplanen
Parkeringsplanen baserer sig på en parkeringsnorm, der tager højde for områdets meget fine kollektive trafikbetjening. I alt etableres ca. 3.600 P-pladser fordelt med 50 % i P-kældre, 30 % i P-huse og kun 20 % på terræn. Dette mål skal sikre byens friarealer til bedst mulig udvikling af bylivet.