Strategi for kultur og byliv

Køge Kyst har fra begyndelsen arbejdet målrettet med at integrere kultur som en vigtig del af udviklingen af Køges nye bydel. Det sker med udgangspunkt i strategien "Etape 0 - Livet før byen", som bygger på en overbevisning om, at byliv skal komme før byggeri og anlæg.

Med kulturstrategien ”Etape 0 - Livet før byen” etablerer og afprøver Køge Kyst i samarbejde med lokale aktører løbende forskellige byrum, organiseringer og udfoldelse langs Tråden. Det liv, som de nye steder og forbindelser skaber, bliver brugt til at afprøve løsninger og udvikle sammenhængen mellem Køges gamle bymidte og havneområdet. Tråden fremhæves fysisk ved hjælp af byrum, steler, bænke, kunstværker og kulturhallen Gule Hal.

Etape 0 er ikke midlertidig underholdning, indtil de øvrige etaper etableres. De aktiviteter, organiseringer, netværk, traditioner og den viden, der er opstået, vil blive brugt i den videre udvikling. Ved at afprøve forskellige aktiviteter og fysiske strukturer gør Etape 0 os klogere på, hvad den fremtidige bydel skal rumme. Etape 0 er dermed et fundament for den fremtidige bydel.KULTUR-, KVALITETS- OG MARKEDSFØRINGSPULJE

Som startgreb blev der i forbindelse med etableringen af Køge Kyst i 2009 dannet en kultur-, kvalitets- og markedsføringspulje, for at støtte (midlertidige) kulturelle aktiviteter og udvikling af særlige kvalitetstiltag i projektet.

Med puljen har Køge Kyst støttet et bredt spektrum af både bredt folkelige, finkulturelle, helt nye og allerede eksisterende kulturelle aktiviteter på Søndre Havn. På den måde har puljen og kulturstrategien bag bidraget til at gøre Køge Kyst-området kendt, fremmet liv og trivsel i den nye bydel og skabt incitamenter til, at investorer bygger og virksomheder etablerer sig i området.

KUNSTSTRATEGI

Køge Kysts kunststrategi skal bidrage til at give kunsten en plads i byudviklingen og være med til at sikre en sammenhæng mellem kunsten, byen og livet i den nye bydel. Strategien er blevet til i et samarbejde mellem Køge Kyst og Statens Kunstfond og skal over de kommende ca. tyve år realiseres sammen med bygherrer og andre aktører.

For at skabe den mangfoldige, bæredygtige og nyskabende by, som er Køge Kysts vision, inviteres kunsten til at spille en væsentlig rolle i byens forandringsproces, når der etableres nye bygninger, funktioner og aktiviteter.

Køge Kysts kunststrategi skal medvirke til, at de kunstprojekter, som bliver realiseret i de kommende år, er stedsspecifikke og har høj kunstnerisk kvalitet og lokal relevans.

Kunsten som medskaber
Den overordnede strategi er det stedsspecifikke, som skal være styrende for ethvert kunstprojekt og betyder, at der er en dyb relation mellem kunstprojektet og den lokalitet, hvor det er placeret.

Dernæst har kunststrategien tre spor, man kan vælge at følge: Fora, Forbindelser og Bygningsintegreret kunst. De peger på forskellige kunstpraksissers mulige rolle i Køge Kyst.

Den tredje strategi beskriver konkrete anbefalinger og muligheder i de enkelte områder: Stationsområdet, Søndre Havn og Collstropgrunden samt Tråden.

Invitation til at deltage
Den lange tidshorisont på giver mulighed for at udvikle forskellige samarbejder, skabe et miljø omkring kunsten samt afprøve og udforske forskellige kunstneriske udtryksformer. Kunststrategien er derfor en invitation til Køge og byens mange engagerede borgere, aktører og interessenter - en invitation til at deltage i realiseringen af kunststrategien i årene, der kommer.

Kunststrategien er altså ikke en færdig handlingsplan, som beskriver, hvad der skal gøres hvor og hvordan. I stedet skal strategien sikre et råderum for kunstnere, bygherrer, arkitekter og øvrige aktører omkring tilblivelse af kunsten i Køge Kyst.

Kunststrategien bidrager til, at fremtidige beslutninger om kunstværker i byens offentlige rum følger en helhedstankegang i et frodigt samspil mellem kunsten, byen og livet i Køge Kyst.

Hent kunststrategien her.