Organisation

Udviklingen af Køge Kyst sker gennem partnerselskabet Køge Kyst P/S, som ejes af Køge Kommune (50 %) og Realdania By & Byg (50 %).

I 2009 stiftede Køge Kommune og Realdania By & Byg (daværende Realdania Arealudvikling) partnerselskabet Køge Kyst P/S med en bestyrelse, bestående af medlemmer, udpeget af begge parter. Ved stiftelsen af Køge Kyst var selskabets egenkapital er 240 mio. kr., og selskabet ejes ligeligt af Køge Kommune og Realdania By & Byg (hver 50 pct.).

Partnerselskabskonstruktionen kan sidestilles med et aktieselskab med tilhørende regler om vedtægter, bestyrelse, minoritetsbeskyttelse mv.

Køge Kyst-projektet bliver i dagligdagen ledet af en projektdirektør og et tilhørende projektsekretariat, som naturligvis arbejde tæt sammen med Køge Kommune og Realdania By & Byg.

Alle væsentlige beslutninger kræver enstemmighed mellem parterne. Hverken Køge Kommune eller Realdania By & Byg har på den måde bestemmende indflydelse i selskabet, og kan ikke træffe beslutninger uden der er enighed herom.BESTYRELSEN

Selskabets bestyrelse består af syv medlemmer, hvor parterne hver udpeger tre medlemmer. En formand udpeges af parterne i fællesskab.

Bestyrelsen består af:

Anker Boye (formand)
Marie Stærke, Køge Kommune 
Flemming Christensen, Køge Kommune
Mette Jorsø, Køge Kommune
Peter Cederfeld, Realdania By & Byg
Peter Kjølby, Realdania By & Byg
Claus Ravn, Realdania By & Byg

KØGE KOMMUNE

Køge Kommune har valgt en partnerskabsløsning for at få en professionel partner til at deltage i byudviklingen, der kan være med til at sikre, at de ønskede overordnede målsætninger og kvaliteter for udviklingen af den nye bydel realiseres.

Køge Kommune varetager fortsat sine sædvanlige lovbestemte myndighedsopgaver. Det vil således også fremover være Køge Byråds ansvar at tage sig af fx kommune- og lokalplanlægning, byggetilladelser og miljøgodkendelser i byudviklingsområdet.

REALDANIA BY & BYG

Realdania By & Byg fører Realdanias mission og strategier om livskvalitet i det byggede miljø ud i livet gennem ejerskab af bygninger og arealer til byudvikling.

Ejerskabet giver Realdania By & Byg mulighed for at gennemføre nybyggeri og følge byggeeksperimenter i fuld skala og for at udvikle og realisere visionerne for fremtidens byliv i arealudviklingsselskaber med danske kommuner og andre investorer.

Samtidig opbygger Realdania By & Byg en samling af unikke historiske ejendomme, som udgør væsentlige eksempler på arkitektur og byggeskik fra middelalder til nutid og giver interesserede mulighed for at komme helt tæt på restaureringen og vedligeholdelsen af de historiske bygninger.

Når Realdania Byg investerer i ejendomme og arealer, sker det for at udvikle eller sikre kvaliteter, som ellers ville gå tabt. Selskabet går typisk kun ind i projekter, som andre ikke kan løfte. Det er også en forudsætning, at anvendelsen er nutidig og at driften er økonomisk bæredygtig.

Læs mere om Realdania By & Byg her.