NYHED 16 08 2017

Vandring på Køges strandeng

På mandag den 21. august kl. 17 bliver der igen mulighed for at komme med på en vandring på Køges strandeng, hvor Køge Kyst har gennemført et naturgenopretningsprojekt, der samtidig er med til at klimasikre den nye bydel. En botaniker og en ornitolog deler ud af deres viden om blomsterne og fuglelivet i området.

Hvis man ikke kom med på Køge Kysts vandring i maj, er muligheden der nu. På mandag inviterer byudviklingsselskabet nemlig igen alle interesserede på en tur i området, hvor Køge Kyst har reetableret strandengen, efter at den tidligere campingplads blev ryddet i 2015.

- Vi er glade for endnu en gang at kunne byde naturinteressererede borgere på vandring på den enestående strandeng. Historisk er strandenge og deres flora og fauna en del af det danske kystlandskab, der er værd at bevare, og i forbindelse med udbygningen af Søndre Havn er strandengen blevet genoprettet og området givet tilbage til naturen. Samtidig er den med til at klimasikre byen mod både voldsomme regnmængder og oversvømmelse fra havet, fortæller Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

På turen får man et indblik i naturtypen strandeng, dens dannelse, dynamik, og ikke mindst dens flora og fugleliv. Botaniker Frederik Jensen og ornitolog Erik Mandrup fra Orbicon fortæller om både de nye, naturgenoprettede strandengsarealer og de gamle strandengsarealer ved Søndre Strand. Man kan bl.a. blive klogere på fordelingen af fugle på både de nye og de gamle strandengsarealer.

Gøgeurt
Et højdepunkt på turen bliver den unikke bestand af ringplettet gøgeurt, som findes på de arealer, der har været strandeng hele tiden, og som er helt speciel for Køge.

Man også komme op på Engkanten, der er anlagt både som stiforbindelse til stranden og som et højvandsdige, der skal beskytte Køge by mod oversvømmelse fra havet.

Fra Køge Kyst deltager de to chefkonsulenter Mette Hald Dige og Palle Egeberg Andersen. Deltagerne er meget velkomne til at stille spørgsmål undervejs.

Start på Udsigten
Vandringen mandag den 21. august varer fra kl. 17.00 til 18.30, og mødestedet er byrummet Udsigten for enden af Søndre Molevej. Det er gratis at deltage på vandringen, og man bør huske fornuftigt fodtøj pga. den til tider våde strandengsbund.FAKTA: Naturgenopretning og klimasikring på strandengen

Køge Kyst har gennemført et naturgenopretningsprojekt ved Søndre Havn - på området, hvor den tidligere campingplads blev ryddet i 2015.

Køge Kyst har ikke plantet eller sået noget men har ladet vegetationen brede sig af sig selv. Det vil vare endnu en årrække, før strandengen har genvundet sit fulde naturlige præg.

Både havvandet og det saltholdige vejvand fra byområdet på Søndre Havn kan nyttiggøres ved fra tid til anden at oversvømme strandengen. Saltholdigt vand styrker nemlig udbredelsen af den særlige strandengsvegetation, fordi den netop består af hårdføre planter, der kan tåle de store saltmængder.

Det er således med vilje, at strandengen af og til er våd eller fugtig. Køge Kyst har også med vilje anlagt vandhuller og kanaler for at genetablere de naturlige lavninger, som karakteriserer en strandeng og tillader stedets naturlige vegetation at brede sig.

Strandengen indgår samtidig i en større klimaløsning for Søndre Havn, både mod voldsomme regnmængder og mod oversvømmelse fra havet.

Det nye højvandsdige Engkanten beskytter byområdet mod at blive over-svømmet ved for eksempel stormflod. Engkanten er en del af den klimasikring som med tiden skal etableres rundt om hele Søndre Havn og langs Køges kyststrækning.

Man kan allerede nu gå på den første del af Engkanten, selvom den ikke er helt færdig. Den bygges samtidig med de næste etaper for udbygningen af Søndre Havn, og når den er færdig, bliver den en stiforbindelse fra Strandpromenaden til stranden, hvor man både kan gå, cykle eller opholde sig.