NYHED 16 05 2017

Køge Kyst går i gang med forberedelser til ny underføring

Køge Kyst udfører nu de forberedende arbejder til en ny bred underføring under jernbanen midt i Køge. Arbejdet medfører blandt andet, at jernbaneoverkørslen lukkes for fodgængere i fire måneder, så man skal gå ad andre ruter. Også cyklister, bilister og togpassagerer berøres. Alle er inviteret til at høre om processen til informationsmøde den 22. maj.

Køges nye vejtunnel åbnede i efteråret 2016. Arbejdet med Stationsbroen ved Køge Station er i fuld gang, og nu er Køge Kyst gået i gang med forberedelserne til den sidste af de tre forbindelser, som bliver bygget for at binde Køges bymidte tættere sammen med havnen på tværs af jernbanen – en femten meter bred underføring for fodgængere og cyklister.

De forberedende arbejder med underføringen varer frem til oktober måned, hvorefter projektet holder pause.

- Det arbejde vi laver nu, skal gøre det muligt for os på et senere tidspunkt at anlægge selve underføringen. Når den en gang er færdig, vil vi have en helt ny forbindelse mellem bymidten og Søndre Havn, der samtidig er et nyt byrum og mødested midt i Køge, siger Køge Kysts projektdirektør Tove Skrumsager Frederiksen.

I denne omgang gennemfører Køge Kyst kun de forberedende arbejder, som berører togdriften. Køge Kyst har fået tilladelse af Banedanmark til at gennemføre disse arbejder i sommeren 2017.

Helt konkret støber Køge Kyst i denne sommer en metertyk og 1.000 tons tung betonplade ned under baneterrænet ved overkørslen. Når selve underføringen en gang skal anlægges, skal betonpladen udgøre underføringens loft og samtidig være et stærkt fundament for jernbanesporene ovenover.

Anlæggelsen af selve underføringen sker først senere, når Køge Kyst og Køge Kommune har fået udformningen af underføringen og den samlede finansiering af projektet på plads. Disse arbejder går tidligst i gang i 2018.

Omlægning af bil- og cykeltrafik
Køge Kyst indretter byggeplads til de forberedende arbejder umiddelbart øst for jernbanen, og derfor er bil- og cykeltrafikken ledt i en bue udenom byggepladsen. Samtidig har det været nødvendigt at nedlægge parkeringspladserne på stedet. Trafikomlægningen vil fortsætte frem til oktober.

Fra midten af august går Køge Kyst i gang med arbejdet på vestsiden af jernbanen, ved Ivar Huitfeldtsvej. Her bliver der også mindre trafikændringer, da cyklister bliver gelejdet uden om byggepladsen, og biltrafikken bliver ”skubbet” en smule til siden.

Lukning af overkørsel
Også fodgængerne bliver berørt af de forberedende arbejder. Fra starten af juni til starten af oktober lukkes den nuværende overkørsel for gående og cyklister, som ellers har kunnet benytte overkørslen, siden den i efteråret blev lukket for biltrafik, da den nye vejtunnel åbnede.

I de fire måneder, hvor der ikke er passage over sporene, vil det blive skiltet tydeligt, at man i stedet kan gå via perrontunnelen på Køge Station. Det er en omvej på ca. 300 meter, hvis man skal fra Torvet til havnen. Man kan også gå mod syd ad den hvide bro over Køge Å og benytte overkørslen ved Strandvejen.

- Vi er godt klar over, at adgangen til Havnen for fodgængere bliver dårligere i en periode, Vi arbejder derfor på at give så god information om omvejen som muligt, siger projektdirektør Tove Frederiksen og fortsætter:

- Vi har et meget konstruktivt samarbejde med restauratørerne på havnen, som er bekymrede for, om der kommer gæster på havnen, når overkørslen er lukket for fodgængere i fire måneder. Konkret arbejder vi bl.a. på at indrette et midlertidigt offentligt byrum på Havnepladsen med en scene, der kan bruges til arrangementer og dermed trække flere gæster til havnen. Vi vil også omlægge ”Tråden” – kulturruten, som går fra KØS til Søndre Havn, så den i perioden ledes gennem perrontunnelen til Havnepladsen.

Det er kun i de fire måneder hen over sommeren, at jernbaneoverkørslen er lukket for fodgængere. Når den genåbner til oktober, vil man kunne passere til fods helt frem til, at den nye underføring åbner.

Togtrafikken berøres
Selve arbejdet med første etape begynder i juni, og dette arbejde vil påvirke togdriften, fordi spor og sveller skal fjernes og lægges tilbage igen. I tre weekender vil der slet ikke køre tog på strækningen, og i sammenlagt tolv uger kører togene efter en ændret køreplan, fordi der i perioden kun er 1-2 spor til rådighed for togtrafikken. DSB vil løbende orientere om ændringer på Rejseplanen.

Periodevis støj
Arbejdet med underføringens første etape vil også kunne mærkes af områdets naboer og de borgere, der færdes i området.

- Det kan ikke undgås, at det kommer til at støje og støve i perioder. Særligt er der en dag eller to i slutningen af juni og igen i begyndelsen af august, når vi etablerer spunsvæggene, der skal bære brodækket, at det vil kunne høres og mærkes, siger chefkonsulent Lene Jensen, der er Køge Kysts projektleder på opgaven.

Informationsmøde den 22. maj
Køge Kyst inviterer til et informationsmøde mandag den 22. maj kl. 19.00 i kantinen på Køge Rådhus, hvor alle interesserede kan høre mere om Køge Kysts forberedende arbejde med underføringen og de forstyrrelser, som det medfører i byen.

På mødet kan man også høre om Køge Kysts arbejde med at anlægge Stationsbroen og om forberedelserne til det kommende boligbyggeri på Å-grunden.