Vision

Visionen for Køge Kyst er helt overordnet at skabe en enestående, attraktiv og bæredygtig bydel, der styrker Køges rolle som center i Hovedstadsområdet, på Sjælland og i den samlede Øresundsregion.

Visionen sætter fokus på nedenstående seks visionspunkter:KULTUR

Kulturaktiviteter og -tiltag er drivkraft for byudviklingen.

Køges nye bydel skal rumme en mangfoldighed af kulturelle funktioner, aktiviteter og tilbud. Væsentlige offentlige elementer bliver et nyt kulturhus, attraktive byrum og et nyt strandområde.

Kulturaktiviteterne tager udgangspunkt i og bygger oven på de muligheder og aktiviteter, der allerede eksisterer i området – som fx Ungdomskulturhuset Tapperiet. Derudover bidrager kano-og kajakklubben, roklubben og vinterbaderne i foreningen Valkyrien til at skabe et højt aktivitetsniveau med udgangspunkt i adgangsforholdene til vandet.

Udover at fortsætte eksisterende aktiviteter er det også et mål at tiltrække nye kulturtilbud, både midlertidige og permanente. På Søndre Havn etablerer og udvikler Køge Kyst løbende en række byrum, som inviterer til forskellige kulturelle og rekreative formål. Mulighederne for at fremvise kunst i det offentlige rum indtænkes desuden aktivt i byudviklingen.

Kulturen skal bidrage til at gøre området kendt, skabe liv og trivsel i den nye del af byen og kan forhåbentlig skabe incitament til, at virksomheder slår sig ned i området.

Byrådet i Køge Kommune vedtog i 2008 en kulturplan for Søndre Havn og Stationsområdet, der indgår som en del af arbejdsgrundlaget.
 
Se Køge Kommunes Kulturplan for Søndre Havn og Stationsområdet.
Se Køge Kommunes visionsplan for Stationsområdet og Søndre Havn.

Læs mere om kultur og byliv i Køge Kyst her.

Læs mere om Køge Kysts kulturstrategi ”Etape 0 - Livet før byen”.

HANDEL

Detailhandlen styrker Køge som attraktiv handelsby

Den nuværende historiske bymidte ønskes udvidet med markant mere detailhandel, der giver mulighed for større butikstyper og et mere righoldigt varesortiment. Den nye og gamle detailhandel integreres, så fodgængerne oplever mange naturlige gangforløb rundt i hele bymidten.

Detailhandlens fysiske rammer udformes i harmoni med både forretningsmæssige krav og den historiske bys struktur og identitet. Der tages også hensyn til integrationen mellem nuværende og historiske bygninger i området - og planlægningen af området skal sikre sammenhæng i trafikken, både for fodgængere, cyklister og bilister.

INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen udvikles til et aktiv for den samlede by

Den trafikale barriere, som jernbanen i dag udgør, bliver reduceret. Der skabes bedre sammenhæng mellem havnen og bymidten, bl.a. ved at sikre nye forbindelser på tværs af jernbanen for både fodgængere, cyklister og biltrafik. Biltrafikken skal kunne afvikles fornuftigt, både mellem og på tværs af de nye og eksisterende områder.

Både trafik- og parkeringsforhold udformes på en æstetisk måde, der sikrer, at de falder naturligt ind i bybilledet, og samtidig begrænser den parkeringssøgende trafik i bymidten.

Områdets nærhed til stationen, og dermed muligheden for at lade den offentlige transport spille en stor rolle for byudviklingen, skal udnyttes. En mulig hurtig togforbindelse til København i fremtiden vil betyde en yderligere fordel. Det giver både mulighed for pendlere, der har arbejde i København, men ønsker at bo i Køge - ligesom der kan bygges erhverv nær stationen, som pendlere fra andre dele af Sjælland let kan komme til.

KREATIVITET OG KVALITET

Byomdannelse, arkitektur og byggeri udføres kreativt og i høj kvalitet

Køges unikke byhistorie og beliggenhed udnyttes i dannelsen af og senere byggeriet i den nye del af byen. Der skal tænkes nyt og søges inspiration udefra, bl.a. fra international byudvikling.

Køge skal blive et eksempel på, hvordan nyt og gammelt kan mødes samt skabe energi og fremtid i byens udvikling.

Visionen er at skabe en fremsynet bebyggelse, der gør det interessant for borgere og virksomheder at slå sig ned netop her. Byens liv og mangfoldighed skal udspille sig i optimale fysiske rammer i en dynamisk blanding af arbejdspladser, boliger, butikker, kultur og grønne områder.

BORGERDIALOG

Byens borgere og øvrige aktører deltager aktivt i byudvikling og omdannelse

Det betyder, at borgerne, de handlende, erhvervslivet, kulturlivet og andre interessenter inviteres til dialog om områdets fremtid og til at involvere sig i beskrivelsen af ønsker og behov til den nye bydel.

Derudover får borgere og andre interesserede mulighed for løbende at kunne følge de løsningsforslag, som skabes af de professionelle aktører.

BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed i ordets bredeste betydning udgør et overordnet princip for byudvikling og omdannelse

Bæredygtigheden omfatter både miljø- og energimæssige forhold, eksempelvis i form af tæt boligbyggeri, der giver en række miljøfordele, ligesom byudviklingen vil ske på et socialt og sundhedsmæssigt bæredygtigt grundlag.

Beliggenheden nær stationen, og dermed muligheden for at lade den offentlige transport spille en stor rolle, skal udnyttes som et aktiv i en samlet udviklingsplan. Det samme gælder nærheden til vandet, der tænkes ind som et væsentligt element i forhold til miljø-, energi- og sundhedsmæssige tiltag.

Den sociale og sundhedsmæssige bæredygtighed kan fx tilgodeses ved at udvikle området med boliger af forskellige typer og størrelser, ligesom den nye bydel kan indbyde til, at beboere og besøgende færdes til fods eller på cykel. Både organiseret og uorganiseret idræt i form af fx vandsportsklubber, løbeture, rulleskøjteruter og lign. kan også være muligheder, der inddrages i byudviklingen.

Bæredygtigheden tænkes både ind i planlægningen, men også i udførslen af de endelige løsninger.