Så langt er Køge Kyst

  • Sankthans
Efter de første godt ti år med Køge Kyst er store dele af byudviklingsområdet i dag en ramme om menneskers dagligliv, hvad enten man bor i de nye boliger eller går på indkøb, ser film eller spiser på café i Stationsområdet.

Byudviklingsprojektet Køge Kyst udvikles over en 20-25 år tidshorisont, hvor projektets udviklingsplan, som konkretiserer partnerskabets vision, udgør et styringsgrundlag for udviklingen.

Siden lanceringen i 2009 er Køge Kyst nået omtrent halvvejs i udviklingen:

Nyt handelskvarter

En stor del af Stationsområdet er åbnet med mange nye butikker langs den bugtede gågade Rådhusstræde, hvor der er også er kultur, caféer, restauranter og taghaver, hvoraf flere er offentlige. Her finder man også de to nye pladser – Kulturtorvet med biografen og Stationspladsen med den karakteristiske ”spanske trappe”.

Det nye shopping-område er anlagt i tæt sammenhæng med den historiske bymidte, og køgenserne har hurtigt taget det nye butiksområde til sig.

Mangfoldigt boligområde på Søndre Havn

På Søndre Havn er over halvdelen af byggefelterne solgt til investorer eller reserveret, og området er ved at udvikle sig til en sammenhængende bydel, hvor den arkitektoniske variation springer i øjnene, og hvor der også er tydelig variation i ejerformer og boligstørrelser.

De første ni boligbyggerier er ved udgangen af 2020 færdigbygget og beboet.

To boligkarréer er fortsat under opførelse, og Køge Kyst har indgået købsaftaler med investorer om yderligere seks byggefelter.

I nyheden "Den nye by på Søndre Havn tager form" (2. september 2020) kan du læse mere om status for udviklingen og se listen over konkrete boligkarréer. Du kan også læse om alle boligerne her.

Samarbejde med investorer

Køge Kyst har hele vejen igennem haft fokus på at sikre bykvaliteten, også når det nye byggeri skal opføres af private investorer. Det sker bl.a. via projektets kvalitetsprogram og et tæt samarbejde med investorerne, hvis skitseprojekter skal godkendes af Køge Kysts bestyrelse.

På det seneste er der sket en slags paradigmeskift, idet Køge Kyst har indgået tættere, partnerskabslignende samarbejder med investorer, som betyder, at det nye byggeri – og også dele af rummene mellem husene - udvikles ud fra gensidige ambitioner om høj bykvalitet.

Det sker ikke mindst med fokus på bæredygtighed i både miljømæssig, social, sundhedsmæssig og økonomisk forstand, som udmøntes i beslutninger om at bygge til såkaldt DGNB-certificering.

Klimasikring

Også klimasikringen af den nye by er i fuld gang. En stor del af Engkanten, som er et kombineret højvandsdige og rekreativt byrum langs Søndre Havn, er anlagt. Køge Kysts anlæggelse af en stor, bred Søndre Strand og naturgenopretning af den unikke strandeng spiller også en vigtig rolle og indgår i sikring mod både havvandsstigninger, stormflod og skybrud.

Derudover består klimasikringen af en højderyg midt på Søndre Havn og et system af grønne bånd – almindinger – som leder regnvandet væk.

Nye forbindelser på tværs af jernbanen

Infrastrukturen og målet om at binde Køge by bedre sammen er også helt centralt i Køge Kyst, og to af tre planlagte forbindelser på tværs af jernbanen er nu anlagt. Vejtunnelen for biler og tung trafik åbnede i 2016 og er nu med til at gøre bymidten mere fredelig. I 2018 åbnede Stationsbroen, som både er en forbindelse for fodgænger og cyklister og et tyve meter bredt byrum midt i Køge.

Herefter udestår blot den brede underføring, som skal lede fodgængere og cyklister under jernbanen ved Teaterbygningen. Det projekt er nu gået ind i en fase med konkret planlægning og borgerdialog i 2021, og selve anlægsprojektet finder sted fra 2022 til 2024.

Collstropgrunden

Foruden færdiggørelsen af Stationsområdet og Søndre Havn udestår udviklingen af Collstropgrunden. Dette område skal udvikles til et erhvervsområde, der også kan rumme fx boliger, butikker og restauranter mv.

Stationsbroen, som åbnede i sommeren 2018, skal i fremtiden forbinde Stationsområdet med Collstropgrunden.

Kultur og byliv

I fagkredse er Køge Kyst ikke mindst blevet kendt for den massive satsning på at skabe liv i den nye by, længe før de første bygninger er opført - en satsning, som har åbnet byen for alle og gjort, at man forbinder særligt Søndre Havn med kultur og aktiviteter, fra det folkelige til det finkulturelle.

Kultursatsningen tog for alvor fart i 2011 og er videreført lige siden. I dag vil den nye bydelsforening for Søndre Havn gradvist overtage ansvaret, blandt andet for det årlige højdepunkt ”Søndre Havnedag”, hvor op mod 5.000 mennesker strømmer til området, og for arbejdet med at bruge de karakteristiske grønne almindinger som en kommende ramme for liv og aktivitet.

Byen vokser

Sidst men ikke mindst er Køge Kyst i dag et område, hvor der bor mennesker – særligt på Søndre Havn.

Ved udgangen af 2019 anslås det, at ca. 500 mennesker bor i Køge Kyst-området – et tal, som forventes at vokse til 1.000 mennesker i løbet af 2020, 1.400 i 2021 og 2.100 i 2022…