Køge Kyst renser jorden på Søndre Havn

I 2020-21 og igen i 2022 rydder Køge Kyst op efter fortidens industri på Søndre Havns yderste spids.

Fra november 2020 og frem mod sommeren 2021 rydder Køge Kyst op efter forurening med olie og kemikalier fra fortidens industri, inden der kan ske byudvikling på den sydlige del af den yderste byggegrund på Søndre Havn.

Ved samme lejlighed graver Køge Kyst ud til en parkeringskælder, som skal anlægges under boligbyggerierne i området.

Køge Kyst har indgået aftale med Arkil som entreprenør på første etape og med Scanfield – Jordrens Køge, der skal modtage og håndtere jorden.

April og maj 2021

Spunsarbejde forekommer
Der bliver banket spuns på byggepladsen (i mindre omfang) frem til midten af maj.
Stort arkæologisk fund på byggepladsen

Et skibsvrag, der minder om Køges historie som livlig middelalderby, er dukket op under udgravningen. Samtidig er der observeret 5.000 år gamle havaflejringer i lagene under overfladen.

Læs mere om arkæologi

Halvdelen af jorden er ren

Der er tale om ca. 80.000 tons jord, der skal graves op. Halvdelen af jorden på området er ren og halvdelen er forurenet. En del af jorden vil blive genanvendt til byggemodning og klimasikring i Søndre Havn, og en del af jorden bliver renset lokalt hos Scanfield i Køge.

Sådan forløber arbejdet

I november 2020 begyndte de forberedende arbejder på området, som fra december blev efterfulgt af etablering af spunsvægge rundt om hele byggegruben.

I januar 2020 begyndte arbejdet med at sænke grundvand, grave jord ud og køre det bort. Første etape forventes afsluttet i sommeren 2021.

Se en illustreret gennemgang af hele processen nedenfor.

Støj- og lugtgener

For beboere og andre, der færdes i området, kan der periodevist være gener fra byggepladsen. Der kan være støjgener, særligt mens der skal etableres spunsvæg omkring byggegruben. Der kan periodevist også forekomme lugtgener. Selvom jorden, der graves op, kan lugte ubehageligt, er det ikke sundhedsfarligt at indånde luften.

Arkæologi

I april dukkede et 500 år gammelt skibsvrag på nabogrunden. Følg med i arkæologernes arbejde her.

Ændrede adgangsforhold i området

Som følge af aktiviteterne på byggegrunden har Køge Kyst måttet ændre på adgangsvejene for både fodgængere og bilister i området. Se hvordan du finder vej på kortet længere nede på siden - eller hent kortet her.

Online-nabomøder 

Beboere på Søndre Havn og andre interesserede var tirsdag 17.  november og onsdag 25. november 2020 inviteret til online-nabomøde om forureningsoprensningen. På mødet fortalte vi om hele processen, og svarede på spørgsmål fra naboer og interessenter. Se præsentationen fra mødet her.

Der vil fremover være mulighed for flere nabomøder efter behov.

Anden etape i 2022

I 2022 tager Køge Kyst fat på anden etape af forureningshåndteringen på den nordlige del af byggegrunden. Det forløber efter samme proces.

Hent faktaark om Køge Kysts oprydning efter forurening på Søndre Havn her (pdf).

 

Hvordan bliver jord og grundvand renset?

I de to videoer neden for kan du se meget mere om, hvordan jord og grundvand håndteres i forbindelse med oprensningen. Mens grundvandet renses, analyseres og udledes via et særligt anlæg på byggepladsen, bliver jorden kørt til jordrens Køge, hvor bliver renset, så den kan genanvendes.

 

Oprensningen trin for trin

Tegning 1 Kant

1. Vi sætter hegn op om byggepladsen

 

Ny tegning 2 Kant

2. Vi sætter spunsvægge ned for at holde på jorden under gravearbejdet

 

Tegning 3 Kant (1)

3. Vi fjerner fundamenter fra gamle bygninger

 

Ny tegning 4 Kant

4. Vi sænker grundvandet, så den forurenede jord kan graves væk - det sker ved, at vi pumper grundvand op, renser det for forurening og leder det ud i havnen

Ny tegning 5 Kant

5. Vi graver både forurenet og ren jord op

 

Tegning 6 Kant

6. Vi kører den forurenede jord til behandling hos jordmodtageren

 

Tegning 7 Kant

7. Udgravningen er færdig og klar til byggeri

Tegning 8 Kant

8. Nu kan der anlægges parkeringskælder

Tegning 9 Kant

9. Herefter kan der bygges boliger

Sådan finder du vej på Søndre Havn:

  • Nye adgangsveje på Søndre Havn 19.11.2020 Sådan finder du vej på Søndre Havn (kort opdateret november 2020)