Almindinger

Almindingerne er Søndre Havns nye grønne og blå friarealer og gennemgående hovedstrukturer, der snor sig gennem området fra havnebassinet mod nord til strandengen mod syd.

Afvekslende beplantning, synligt regnvand og fælles aktivitetsområder er hovedelementerne i Søndre Havns nye friarealer ved navn almindingerne, som håndterer en række hensyn på samme tid. Almindingerne skal både skabe gode rammer for naturoplevelser og være naturlige mødesteder for områdets beboere og besøgende; fungere som alternative gang- og cykelruter - og styrke områdets biodiversitet og mikroklima.  

Med almindingerne skabes der også interessante rum og udsyn imellem boligkaréerne. Almindingerne modsvares af de mere regulære vejrum med lange kig, og de giver tilsammen en variation af rumlige oplevelser i boligkvarteret.

Vandafledning gennem højderyg
En højderyg gennem midten af Søndre Havn skal sikre, at regnvand ledes henholdsvis mod nord og syd, gennem almindingerne – og ved hjælp af højvandslukkere sørges der for, at almindingerne ikke oversvømmes.

Etableringen af de første almindinger gik i gang i 2015 som en del af Køge Kysts byggemodning af området.